กองทัพเรือ สนับสนุน ต้านโควิด -19 ร่วมคณะแพทย์สาธารณสุข

กองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอย สนับสนุน ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล

จากภาวะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และภาพรวมของประเทศ หน่วยงานทุกภาคส่วนต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขภัยคุกคามดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ พร้อมทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยจนสุดกำลัง
กองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอย สนับสนุน ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านตะวันออก โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดน ประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดมาตรการป้องกันการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาตรการในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย เช่น
การใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้น จำกัดการลักลอบเข้าเมือง การลาดตระเวนตามแนวชายแดน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
การวางสิ่งกีดขวางประกอบสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ การเฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติ การสร้างความตระหนักรู้ ประชาสัมพันธ์ คัดกรอง แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน

นอกจากนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังได้จัดหมอทหาร ลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์ ในการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาน การเดินทางไม่สะดวก และผู้ป่วยติดเตียง เพ่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องคอยให้บริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนทำให้อาจไม่มีเวลาดูแลได้ทั่วถึงทุกพื้นที่


ด้านชายแดนไทยกัมพูชา ในส่วนของอำเภอโป่งน้ำร้อน นาวาเอกศราวุธ บุตรเสรีชัย หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่4 เปิดเผยว่า หน่วยงานทหาร พรานนาวิกโยธิน ในสังกัดกองทัพเรือ ที่ประจำตามแนวชายแดน ด้านจันทบุรี ตลอดแนวจนถึงรอยต่อจังหวัดสระแก้ว ราว70 กิโลเมตร ได้มีการตอบรับนโยบ่ยจากกองทัพเรือผ่านกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันชายแดนและควบคู่กับมาตรการป้องกันโควิด19 โดยในเขิงรุกมีการเฝ้าระวังการลักรอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย การวางสิ่งกีดขวางลงดหนามหีบเพลงในจุดที่มีการลักลอบเข้าเมืองพร้อมวางกำลังทหารพราน เฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมง รวมถึงการประสานงานหารือรูปแบบการป้องกันโควิด19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชา และจัดชุดปฏิบัติการทำงานร่วมกับหน่วยงานแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าพื้นที่ตรวจวัดอุณภูมิ ให้ความรู้ความเข้าใจกับแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องคอยชี้แจงคนงานอีกด้วย

snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial