เวทีสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เวทีสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางรากฐานพัฒนา การปฏิรูปประเทศ

ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จัดเวทีการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ จังหวัดจันทบุรียุทธศาสตร์ชาติ

โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และแกนนำสมัชชาจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการกำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการวางรากฐานพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และมีส่วนร่วมกันเสนอแนะ “ข้อมูล กิจกรรม โครงการ” ที่สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมโยง และขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศได้จริง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้กรอบการกำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนา และร่วมกันกำหนดกิจกรรม โครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่สอดคล้องกับปัญหา สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

Snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial