ปลุกฝัน ปั้นดาว สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ

GC จัดกิจกรรมสานฝันบุตรหลานชาวเมืองนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยองเตรียมพร้อมเข้า สู่เส้นทางสายอาชีพ

บริษัท พีทีที ชาวโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดกิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2” เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพของบุตรหลานคนรุ่นใหม่ สร้างความพร้อมเพื่อพิชิตอาชีพในฝัน ของแต่ละคน สู่เส้นทางสายอาชีพ ให้รองรับกับตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โดยมีนายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยองและชลบุรี

นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนเมืองอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดระยองเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2”

เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในตลาดแรงงานของจังหวัดระยองให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ

การกิจรรมครั้งนี้มีบุตรหลานชาวระยอง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ใน 4 เขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดระยองไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 58 คน จากผู้สมัครทั่วจังหวัดระยองทั้งหมด 224 คนภาพกิจกรรม สู่เส้นทางสายอาชีพ

กิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2” จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้แนวคิด “4 ส” คือ “สนุก สาระ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานชาวระยองจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเป็นอันดับต้นให้เดินตามความฝันในสายงานอาชีพต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมของตนเองสำหรับการสมัครงานตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอาชีพที่ตนใฝ่ฝันเรียนรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ

ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานชาวระยองที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพตนเองและเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานสามารถสมัครเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ พร้อมกับทักษะและความมั่นใจในการทำงานในสายอาชีพนั้นๆสู่เส้นทางสายอาชีพ

โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการทำงานด้านต่างๆ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับบริบทการทำงานในสังคมยุคปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ความรู้เกี่ยวกับ EEC การเขียน resume เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การคิดวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ

พร้อมร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ GC ในกิจกรรม HR Talk ภายใต้หัวข้อ “การวางตัวและชีวิตในการทำงาน” และร่วมกิจกรรม CSR “รักบ้านเกิด” กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 บนเขาห้วยมะหาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้วิเคราะห์และเรียนรู้จุดบกพร่องของตนเอง เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ พิชิตทุกปัญหาในการสมัครงาน พร้อมพบปะพูดคุยกับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นชาวระยอง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ร่วมค่ายด้วยกัน

snow focustawanorg

ส่วนบนของฟอร์ม

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial