ทดสอบเชาว์ ตอบปัญหากฎหมาย สร้างเยาวชน สร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายไทย

รู้เท่าทัน ตอบปัญหากฎหมาย คัดเลือกตัวแทนจังหวัด เข้าแข่งขันระดับส่วนภูมิภาค

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการสัปดาห์วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ฯ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และมีกิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ซึ่งขอบเขตของคำถามที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ฯ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดย มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 โรงเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ซึ่งทั้งสามทีมจะมีพิธีมอบรางวัลที่ศาลจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้น

เพื่อเผยแพร่ความรู้ประวัติพระประวัติของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยตลอดจนเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรีเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนในภาค 2 ภาคละ 3 ทีม เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม กฎหมายและมีความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความยุติธรรมอีกด้วย

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial