เยียวยาประชาชน รับใบอนุญาต มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในทะเล แม่น้ำ ลำคลอง

เยียวยาประชาชน ที่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในทะเล แม่น้ำ ลำคลอง อยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ

ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้มีประชาชนทยอยกันเข้ามายื่นแสดงตนมารับใบอนุญาต มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในทะเล แม่น้ำ ลำคลอง โดยนายประสงค์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี กล่าวว่า ในส่วนของการ เยียวยาประชาชน ที่เข้ามาแสดงตนรับใบอนุญาตฯ นั้น สืบเนื่องมาจาก รัฐได้แก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456

โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17 ) พุทธศักราช 2560 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาและรัฐบาลได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เพื่อ เยียวยาประชาชน ที่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในทะเล แม่น้ำ ลำคลองเยียวยาประชาชน

โดยฝ่าฝืนกฎหมายของกรมเจ้าท่า จึงให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกลร้างอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ ให้มายื่นแสดงตนต่อเจ้าท่า ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี หรือสำนักงานเจ้าท่าที่มีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 1 กันยายน 2560 เพื่อให้เจ้าท่าตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้ โดยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีผู้มายื่น 3,647 ราย และขณะนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นแจ้งประชาชนให้มายื่นแสดงตนรับใบอนุญาต จึงมีประชาชนติดต่อมาเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2562 นี้

Snow focustawanorg รายงาน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial